Календар новин

пн вт ср чт пт сб нд
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
пн вт ср чт пт сб нд пн вт ср чт пт сб нд пн вт ср чт пт сб нд
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Онлайн-спостереження

Портал адміністративних послуг

18.07.2018 | 16:34

Кір — це над­зви­чай­но за­раз­не гос­тре ві­рус­не зах­во­рю­ван­ня. В ос­новно­му ко­ром хво­рі­ють нещеп­ле­ні ді­ти, що від­ві­ду­ють ди­тя­чі зак­ла­ди. Під­літки й до­рос­лі, що ра­ні­ше не хво­рі­ли ко­ром та не от­ри­ма­ли вак­ци­ну про­ти нього, та­кож за­ли­ша­ють­ся над­зви­чай­но сприй­нят­ли­ви­ми до ці­єї ін­фекції.

За даними сайту Державної установи «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», станом на 12.07.2018 року з початку року в Черкаській області виявлено 217 випадків кору, інтенсивний показник на 100 тис. населення – 17,5.

Хвороба реєструвалась на 18 адміністративних територіях області, в тому числі, в  м. Сміла  зареєстровано  2 випадки захворювання на кір.

З числа захворілих на кір дані про щеплення були відсутні у 41,9%, невакциновані складають 30,4%, дві дози отримали – 23,1%, одну дозу – 4,6%.

 

Як від­бу­ва­єть­ся за­ра­жен­ня ко­ром

Дже­ре­лом ін­фекції є хво­ра на кір лю­ди­на з мо­мен­ту по­яви пер­ших оз­нак хво­ро­би до п’ято­го дня від по­чат­ку ви­си­пань. У ви­пад­ку за­ра­жен­ня, піс­ля кон­такту із хво­рим про­хо­дить від 7 до 17 днів, перш ніж хво­ро­ба про­явить­ся (ін­ку­ба­цій­ний пе­рі­од).

Кір — це по­віт­ря­но-кра­пель­на ін­фекція. Ві­рус по­трапляє в ор­га­нізм че­рез сли­зо­ві обо­лон­ки вер­хніх ди­халь­них шля­хів та очі від хво­рої ко­ром лю­ди­ни, яка по­ши­рює його при ди­хан­ні, роз­мо­ві, чхан­ні і каш­лі. Ві­рус ко­ру ду­же ле­ту­чий – з по­то­ком по­віт­ря він мо­же потрапляти в су­сід­ні при­мі­щен­ня й на­віть на ін­ші по­вер­хи бу­дин­ку че­рез вік­на, вен­ти­ля­цію, зам­ко­ві щі­ли­ни, то­му за­ра­зи­ти­ся мож­на, прос­то пе­ре­бу­ва­ючи в од­но­му бу­дин­ку із хво­рим. При цьому ві­рус швид­ко ги­не в зов­нішньому се­ре­до­ви­щі, то­му по­ши­рен­ня ін­фекції че­рез пред­ме­ти (пос­тіль­ну бі­лиз­ну, одяг, іг­рашки), а та­кож че­рез тре­тіх осіб, що кон­такту­ва­ли із хво­рим, прак­тично не­мож­ли­во. При­мі­щен­ня, де пе­ре­бу­вав хво­рий ко­ром, дос­татньо про­віт­ри­ти, щоб у ньому мож­на бу­ло пе­ре­бу­ва­ти без ри­зи­ку за­ра­зи­ти­ся, де­зін­фекція не пот­рібна.

Як про­ті­кає зах­во­рю­ван­ня кір

Хво­ро­ба по­чи­на­єть­ся гос­тро: ди­ти­на скар­жить­ся на силь­ний го­лов­ний біль, слаб­кість, тем­пе­ра­ту­ра мо­же під­ви­щу­ва­ти­ся до 40ºC, апе­тит від­сутній. Не­за­ба­ром з’яв­ля­ють­ся не­жить, ка­шель — зви­чай­но су­хий, бо­ліс­ний або гав­ка­ючий — при ла­рин­гі­ті. Гор­ло в ди­ти­ни чер­во­не, наб­рякле, ший­ні лім­фо­вуз­ли збіль­ше­ні. Ха­рак­терне за­па­лен­ня сли­зо­вої обо­лон­ки ока — кон’юн­кти­віт. Його про­яви при ко­рі яс­кра­во ви­ра­же­ні: очі чер­во­ні­ють, з’яв­ля­єть­ся сльозо­те­ча, світ­ло­бо­язнь, зго­дом з’яв­ля­єть­ся гній­ні ви­ді­лен­ня. На дру­гий­-тре­тій день хво­ро­би на під­не­бін­ні з’яв­ля­ють­ся ро­же­ві крап­ко­ві ви­си­пан­ня (енан­те­ма), а на сли­зо­вій обо­лон­ці щік, ясен і губ — ха­рак­терні для ко­ру ма­ле­сень­кі бі­лу­ва­ті цят­ки (пля­ми Бєль­сько­го-Фі­ла­то­ва-Коп­ли­ка). І те, і ін­ше мож­на по­ба­чи­ти до по­яви ви­сип­ання на ті­лі.

На 4—5 день хво­ро­би з’яв­ля­єть­ся ви­сип — спо­чат­ку на шкі­рі го­ло­ви, за ву­ха­ми, на об­личчі. Нас­тупно­го дня во­на по­ши­рю­єть­ся на ту­луб, ще че­рез день — на ру­ки й но­ги. Ко­ре­вий ви­сип - це чис­ленні дріб­ні чер­во­ну­ва­ті цят­ки і пу­хир­ці, які ма­ють тен­денцію до злит­тя й ут­во­рен­ня біль­ших плям. У пе­рі­од по­яви ви­сипання стан ди­ти­ни різ­ко по­гір­шу­єть­ся — зно­ву під­ви­щу­єть­ся тем­пе­ра­ту­ра, під­си­лю­ють­ся ка­та­раль­ні яви­ща (не­жить, ка­шель), за­гос­трю­єть­ся кон’юн­кти­віт. Ди­ти­на мля­ва, від­мовля­єть­ся від їжі, спить нес­по­кій­но.

Як­що не­має ус­клад­нень, то з чет­верто­го дня від по­чат­ку ви­си­пань нас­ту­пає по­ліп­шення ста­ну. Ви­си­пан­ня або зни­ка­ють зов­сім, або змі­ню­ють­ся піг­мента­ці­єю й ді­лян­ка­ми лу­щен­ня шкі­ри. Зник­нення ви­сип­ання від­бу­ва­єть­ся в по­ряд­ку, зво­рот­но­му його по­яві. У ди­ти­ни нор­ма­лі­зу­єть­ся тем­пе­ра­ту­ра, про­хо­дять ка­та­раль­ні яви­ща — во­на пос­ту­по­во ви­ду­жує.

Мож­ли­ві ус­клад­нення

У на­ші дні при вчас­но прозпоча­то­му гра­мот­но­му лі­ку­ван­ні ус­клад­нення при ко­рі спос­те­рі­га­ють­ся рід­ко. Біль­шість ді­тей (на від­мі­ну від до­рос­лих) пе­ре­но­сять цю хво­ро­бу без нас­лідків. Ус­клад­нення час­ті­ше ви­ни­ка­ють у ді­тей до ро­ку, не­до­но­ше­них, з ма­лою ма­сою ті­ла, алер­гі­ків.

Пе­ре­біг хво­ро­би мо­же ус­клад­ню­ва­ти­ся ура­жен­ням ди­халь­ної сис­те­ми: ла­рин­гі­том, тра­хе­їтом, брон­хі­том, пнев­мо­ні­єю; око — кон’юн­кти­ві­том, бле­фа­ри­том; трав­ної сис­те­ми — дис­пепсії; за­па­лен­ням се­реднього ву­ха — оти­том або слу­хо­вої тру­би — ев­ста­хе­їтом. У ма­лень­ких ді­тей час­то бу­ває сто­ма­тит. Най­важ­чі ус­клад­нення ко­ру, які зус­трі­ча­ють­ся над­зви­чай­но рід­ко, що сто­су­ють­ся го­лов­но­го моз­ку — ме­нін­гіт і ен­це­фа­літ.

Кір під час ва­гіт­ності

Як­що май­бут­ня ма­ма за­не­ду­жає ко­ром, мож­ли­ві ви­ки­день або пе­ред­часні по­ло­ги. Ди­ти­на мо­же на­ро­ди­ти­ся з де­фі­ци­том ма­си ті­ла і на­віть  з ва­да­ми роз­витку.

Вак­ци­на­цію або ре­вак­ци­на­цію про­ти ко­ру пот­рібно про­во­ди­ти жін­кам, що не ма­ють про­ти­ко­ро­вих ан­ти­тіл, мі­ні­мум за мі­сяць до за­чат­тя, під час ва­гіт­ності її про­во­ди­ти не мож­на.

Як­що ва­гіт­на жін­ка, що не має іму­ні­те­ту про­ти ко­ру, кон­такту­ва­ла із хво­рим, у пе­ре­бі­гу пер­ших днів піс­ля кон­такту мож­ли­ве про­ве­ден­ня па­сив­ної іму­ні­за­ції іму­ног­ло­бу­лі­ном.

Про­фі­лак­ти­ка ко­ру 

У лю­ди­ни, що пе­рех­во­рі­ла ко­ром, на все жит­тя збе­рі­га­єть­ся іму­ні­тет до ці­єї ін­фекції — ви­пад­ки пов­торних зах­во­рю­вань оди­нич­ні.

Ді­ти до 6 мі­ся­ців, які пе­ре­бу­ва­ють на груд­но­му ви­го­до­ву­ван­ні, хво­рі­ють на кір к­рай рід­ко.

Ос­новний спо­сіб про­фі­лак­ти­ки ці­єї ін­фекції — ак­тивна іму­ні­за­ція. Вак­ци­на­цію про­ти ко­ру про­во­дять ді­тям у ві­ці 12 мі­ся­ців, ре­вак­ци­на­ція — у шість ро­ків. Іму­ні­за­ція про­ти ко­ру та­кож про­во дить­ся ра­ні­ше нещепленим під­літкам, що й не хво­рі­ли ко­ром, у ві­ці 15-17 ро­ків і до­рос­лим у ві­ці до 35 ро­ків.

У ди­тя­чих дош­кіль­них ус­та­но­вах ка­ран­тин вста­нов­лю­єть­ся для щеплених ді­тей, що ра­ні­ше не хво­рі­ли ко­ром на 17 днів від по­чат­ку кон­такту.

Тож, при ви­ник­ненні пер­ших сим­пто­мів, не­гай­но звер­тай­те­ся до ме­дич­них ус­та­нов, ад­же ва­ше здо­ров’я у ва­ших ру­ках.

 

 

 

 

Реєстрація на сайті

Громадський бюджет

 

Про електронні петиції

Шановні користувачі сайту, якщо Ви бажаєте створити нову петицію, або проголосувати за  вже створену, то дотримуйтесь вимог "Положення про електронні петиції".

Ознайомитися з Положенням про електронні петиції можна в розділі "Нормативні документи / Інші нормативні документи"

В разі порушення вимог цього Положення, Ваш голос не буде врахований.

FM радіо "ТЯСМИН” 106.4

Профіль у соціальній мережі

Картинки по запросу СУБСИДІЇ

КЕС

 

ОБЮ