Закрити

від «____» ____________ 20___ року                                           ________________________

                                (місце складання)

_____________________________________________________________________________

(найменування відповідного органу доходів і зборів)

 

в особі начальника (заступника начальника) відповідного органу доходів і зборів _______

_____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________, з однієї сторони

(положення про відповідний орган доходів і зборів)

(далі - Сторона 1), та __________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові особи)

 

з іншої сторони (далі - Сторона 2) (далі - Сторони), уклали цей Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (далі - Договір) про таке.

І. Предмет Договору

Цей Договір згідно з частиною п’ятою статті 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон) визначає порядок добровільної участі особи, яка уклала договір про одноразову сплату у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

II. Права та обов’язки Сторін

1. Сторона 2 має право:

1) отримувати від Сторони 1 підтвердження сплати єдиного внеску, у тому числі в письмовій формі;

2) оскаржувати в установленому законодавством порядку дії Сторони 1, її посадових осіб;

3) інші права відповідно до Закону.

2. Сторона 2 зобов’язується:

1) надавати на вимогу Сторони 1 документи, що засвідчують відомості, які мають бути занесені або містяться в її персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку;

2) сплачувати єдиний внесок у порядку і строки, визначені цим Договором та Законом;

3) подавати за себе звіт протягом 30 календарних днів після закінчення строків дії цього Договору;

4) виконувати інші вимоги, передбачені Законом, а також нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону.

3. Сторона 1 має право:

1) перевіряти достовірність відомостей, наданих Стороною 2;

2) безоплатно отримувати від Сторони 2 інформацію, необхідну для виконання обов’язків, покладених на Сторону 1 Законом та цим Договором;

3) отримувати від Сторони 2 підтвердження сплати нею єдиного внеску;

4) захищати свої права та законні інтереси, у тому числі в суді.

4. Сторона 1 зобов’язується:

1) надавати безоплатно Стороні 2 та на вимогу членам сім’ї померлої Сторони 2 відомості про сплачені суми єдиного внеску та інші відомості, що стосуються Сторони 2;

2) передавати Пенсійному фонду України для ведення персоніфікованого обліку дані про суми єдиного внеску та відомості про Сторону 2;

3) взяти на облік Сторону 2 в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

III. Порядок одноразової сплати єдиного внеску

1. Сторона 2 сплачує одноразово єдиний внесок у сумі не менше мінімального розміру страхового внеску за кожен місяць, що визначається як добуток мінімального розміру заробітної плати та розміру внеску на дату укладення цього Договору, помножений на коефіцієнт 2, але не більше суми єдиного внеску, обчисленого, виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої на дату укладення цього Договору.

На момент підписання цього Договору:

розмір мінімальної заробітної плати становить __________________________________;

                                (сума цифрами та словами)

 

розмір єдиного внеску становить ________ %;

мінімальний страховий внесок становить _________________ грн;

максимальний розмір єдиного внеску становить _________________ грн.

2. Сторона 2 сплачує єдиний внесок за попередній період з _________ по ______________.

3. Єдиний внесок за попередній період, з урахуванням коефіцієнта 2, становить ___ грн

і сплачується на рахунок _______________________________________________________,

(номер рахунка, на який сплачується єдиний внесок)

 

відкритий у __________________________________________________________________,

(найменування банку)

 

МФО ___________________, код за ЄДРПОУ _____________________________________.

4. Одноразова сплата єдиного внеску здійснюється однією сумою протягом 10 календарних днів з моменту підписання Договору.

IV. Умови набуття Стороною 2 права на пенсійні виплати
за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням

Право на призначення пенсії.

За умови виконання Стороною 2 умов цього Договору, Сторона 2 має право на врахування страхового стажу при призначенні пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Пенсії призначаються відповідно до статей 26-45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

V. Відповідальність Сторін

1. У разі порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та законодавством України.

2. Усі спори, що пов’язані з цим Договором, його укладенням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленими підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеними законодавством України.

VI. Строк дії Договору

Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє 10 календарних днів.

VII. Порядок розірвання Договору

Цей Договір може бути достроково розірвано:

1. Стороною 2 за умови невиконання пункту 4 розділу ІІІ цього Договору.

2. Стороною 1 у разі:

невиконання пункту 4 розділу ІІІ цього Договору Стороною 2;

виникнення обставин, що не відповідають визначеним цим Законом вимогам до осіб, які мають право брати добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

смерті Сторони 2.

В інших випадках дострокове розірвання Договору не допускається.

VIII. Місцезнаходження і реквізити Сторін

 

Сторона 1

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

 

Керівник (заступник керівника)

 

________________       _________________

            (підпис)                         (ініціали, прізвище)

 

М. П.

Сторона 2

________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________

(паспорт, серія, номер)

________________________________

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили  про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))

_________________________________

(номер посвідчення застрахованої особи)

_________________________________

(дата народження)

_________________________________

(громадянство)

_________________________________

(місце проживання)

_________________________________

(телефон)

 

 

 

{Додаток 5 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 393 від 28.03.2016, № 469 від 04.05.2018}

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Ананко Сергій Васильович

Реєстрація на сайті

АНОНС ТИЖНЯ

21.06.2024 о 14.10 - засідання  постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції, надзвичайних ситуацій

24.06.2024 о 10.00 -засідання  постійної комісії міської ради з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, засобів масової інформації

26.06.2024 о 10.00 - чергова сесія

Муніципальний розвиток

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Міська«Гаряча лінія» з питань COVID-19: вакцинація під час пандемії

Графік роботи: понеділок-п'ятниця 8:00 до 13:00 

субота-неділя 9:00 до 16.00

Телефон: +38 063 668 22 13 

Блок радіо тясмін

Слухати онлайн

ПЛАТФОРМА ВЕТЕРАНА ЧЕРКАСЬКИЙ ВИМІР

Безплатна правнича допомога